Operacja jest jedynym leczniczym postępowaniem u pacjentów z wewnątrzbrzusznym i zaotrzewnowym mięsakiem. Jednak niewiele jest danych dotyczących sposobu leczenia pacjentów z nawrotem tego typu mięsaka. Na łamach World Journal of Surgical Oncology pojawiły się wyniki badania przeprowadzonego w Sarcoma Center in Aarhus (Dania), w którym oceniono rezultaty leczenia pierwotnych i nawrotowych omawianych mięsaków. U pacjentów włączonych do badania oceniono objawy, diagnozę, zasięg operacji, powikłania przedoperacyjne, śmiertelność oraz długoterminowe przeżycie. Chorzy z pierwotnym i pierwszym nawrotem choroby zostały przeanalizowane oddzielnie. Operację przeprowadzono u 65 pacjentów z 73, u których rozpoznano pierwotnego mięsaka  oraz u 22 z 28 z pierwszym nawrotem choroby. U 53 (82%) pacjen...