Skuteczność śródoperacyjnego stosowania powidonu jodyny w redukcji liczby zakażeń rany operacyjnej wydaję się być kontrowersyjna. Na łamach British Journal of Surgery pojawiły się wyniki metaanalizy, której celem było określenie skuteczności śródoperacyjnego stosowania powidonu jodyny, w porównaniu z środkami nie mającymi właściwości antyseptycznych i jego wpływ na częstość zakażeń rany pooperacyjnej. Do metaanalizy włączono randomizowane badania kontrolne oceniające skuteczność powidonu jodyny i porównujące śródoperacyjne stosowanie powidonu jodyny ze związkami nie mającymi właściwości antyseptycznych. Głównym punktem końcowym badań było wystąpienie zakażenia rany miejsca operowanego. Autorzy zidentyfikowali 24 randomizowane badania kontrolne z całkowitą liczbą pacjentów wynoszącą 5004...