Celem badania przeprowadzonego przez zespół Tao Li opublikowanego w Annals of Surgical Oncology w 2011 roku była ocena czynników ryzyka oraz odsetka nawrotów u pacjentów z pierwotnym rakiem jasnokomórkowym wątroby. Pierwotny rak jasnokomórkowy (PCCCL) jest rzadką odmianą raka wątrobowokomórkowego (HCC), którego czynniki ryzyka nawrotowości nie są jasno określone. Badaniem objęto 214 pacjentów z PCCCL, których poddano całkowitej resekcji nowotworu. Średnie 1-, 3- i 5-letnie przeżycie wynosiło 90,2%, 70,6% i 55,9% w grupie pacjentów z PCCCL w porównaniu odpowiednio 82,8%, 62,7% i 47,7% w grupie kontrolnej pacjentów z HCC. Stężenie α-fetoproteiny > 20ng/ml, wielkość guza >5 cm, obecność marskości wątroby i nacieczenie naczyń okazały się czynnikami prognostycznymi dla odsetka 1-, 3- i...