Praca przedstawiona przez N. Y. You i wsp. miała na celu ocenę wartości prognostycznej kwestionariuszy jakości życia (QOL – Quality of Life) oraz bólu (BPI – Brief Pain Inventory) w decyzji terapeutycznej u pacjentów z nawrotowym rakiem odbytnicy.
Do badania przedstawionego na łamach Annals of Surgical Oncology w 2010 roku włączono 105 pacjentów leczonych z powodu miejscowego nawrotu raka odbytnicy. Badano zależność wartości przedoperacyjnego bólu, QOL i przeżycia u 54 pacjentów, którzy byli systematycznie kontrolowani po operacji. 59% pacjentów było poddanych resekcji leczniczej (C- curative), 12% resekcji nielecznicze (NC – noncurative) oraz 28% leczeniu zachowawczemu (NS – nonsurgical). Średnie przeżycie w wymienionych grupach wyniosło odpowiednio 7.1, 1.4 oraz 1.9 ...