Meta-analiza zespołu Li i wsp. opublikowana w 2010 roku na łamach World Journal of Gastroenterology miała na celu ocenę skuteczności chemioterapii neoadiuwantowej w leczeniu zaawansowanego raka żołądka.
Do meta-analiza włączono prace oceniające skuteczność chemioterapii neoadiuwantowej w porównaniu z brakiem leczenia przed operacją u pacjentów z zaawansowanym rakiem żołądka. Z badania wyłączono badania, w których u pacjentów stwierdzono przerzuty w momencie wdrożenia chemioterapii. Zgromadzono liczbę 2271 pacjentów poddanych resekcji żołądka z powodu raka z 14 badań naukowych. Grupę badana stanowili pacjenci, u których przeprowadzono neoadiuwantową chemioterapię (n = 1054), a grupę kontrolną pacjenci poddani samej operacji (n = 1217). Pacjenci pozostawali pod kontrolą przez średni...