Badanie węzła wartowniczego pozwala na stwierdzenie lub wykluczenie obecności przerzutów do węzłów chłonnych u pacjentów z wczesnym rakiem piersi. Autorzy pracy opublikowanej właśnie na łamach magazynu JAMA postanowili odpowiedzieć na pytanie czy usunięcie pozostałych węzłów chłonnych wpływa na długość przeżycia tych pacjentów. W tym celu przeprowadzono randomizowane, wieloośrodkowe badanie kliniczne III fazy , do którego włączono pacjentki z inwazyjnym rakiem piersi w stadium T1-T2, bez limfadenopatii i z dodatnim wynikiem badania węzłów wartowniczych (1-2 węzły) w kierunku obecności przerzutów. Badaniem objęto grupę 1900 kobiet, które poddawano lumpektomii i radioterapii piersi. Pacjentki z dodatnim wynikiem badania w kierunku obecności przerzutów do węzła wartowniczego w sposób loso...