Infekcje Clostridium difficile są najczęstszą przyczyną szpitalnych biegunek oraz dominującą przyczyną zgonu spośród chorób zakaźnych układu pokarmowego. Poznanie czynników ryzyka powikłań tej choroby może być cenną informacją dla klinicystów. W świetle ostatnich doniesień pewną rolę w niekorzystnym przebiegu tej choroby u niektórych chorych przypisuje się lekom zobojętniającym sok żołądkowy. Morrison i wsp. w grudniowym Clinical Infectious Diseases opublikowali wyniki retrospektywnej analizy 485 przypadków diagnozy infekcji C. difficile (chorzy w wieku >1 r.ż.). Autorzy sprawdzali czynniki predysponujące do wystąpienia zgonu lub powikłań (przyjęcie na oddział intensywnej terapii, zabieg operacyjny, rozpoznanie megacolon toxicum) w tej grupie pacjentów. Powikłania wystąpiły u 10 proc...