Używki, w tym alkohol i papierosy są źródłem znacznych kosztów zdrowotnych, społecznych jak i finansowych. Na podstawie analizy szkodliwości sprzedaż i użytkowanie niektórych substancji jest zakazana, innych zaś reglamentowana. Jednocześnie niełatwo jest obiektywnie porównać szkodliwość różnych substancji. Oceny szkodliwości różnych używek podjęli się Nutt i wsp. (reprezentujący Niezależny Komitet Naukowy ds. Leków,  Independent Scientific Committee on Drugs), wyniki swej pracy publikując w The Lancet. Analizie wielokryterialnej (eng. Multi-Criteria Decision Analysis, MCDA) poddano substancje dostępne w sprzedaży – alkohol, papierosy, leki z grupy benzodiazepin, jak i substancje stosowane nielegalnie – opiaty, odmiany kokainy, kanabinoidy, amfetaminę i inne (łącznie 20 różnych środków)....