Specyfika zawodów medycznych wymaga od pracownika przyjęcia niestandardowych ram czasowych pracy. W praktyce duża liczba lekarzy i pielęgniarek w Polsce pracuje po kilkadziesiąt godzin bez przerwy (pomimo uregulowań prawnych mających zapobiegać takim sytuacjom). Okazuje się, że długość pracy nie pozostaje bez wpływu na jej efektywność. O wpływie długości pracy na częstość błędów i powikłań oraz zaleceniach dla pracodawców, które mogą zapobiec tym efektom traktuje raport Komisji Wspólnej (The Joint Commission, TJC). TJC to amerykańska organizacja non-profit, zajmująca się przyznawaniem akredytacji oraz wyznaczaniem standardów w opiece medycznej. Jest uznawana przez ok. 19 000 organizacji i programów w Stanach Zjednoczonych. Omawiany raport Zdarzeń Alarmowych dotyczy zmęczenia pracowników...