Wątroba jest jedną z najczęstszych lokalizacji występowania przerzutów raka jelita grubego. Istnieje obecnie możliwość leczenia radykalnego poprzez operacyjne usunięcie pojedynczych zmian. Stosowanie chemioterapii przedoperacyjnej niezależnie od wielkości resekowanej zmiany jest praktykowane w wielu ośrodkach klinicznych. Na łamach Annals of Surgery ukazały się wyniki systematycznego przeglądu piśmiennictwa oceniającego zalety i wady takiego postępowania.   W przypadku zmian nieresekowalnych leczenie wstępne z zastosowaniem terapii łączonej związane było z istotnym zmniejszeniem masy nowotworu oraz, w konsekwencji, wzrostem resekcyjności nowotworu o 30 proc. Korzyść z zastosowania leków celowanych takich jak bewacyzumab czy cetuksymab, dodawanych do standardowej chemioterapii, była marg...