Przy prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych rozpoczyna działalność 20-osobowa Rada Przejrzystości, która pełni funkcję opiniodawczo-doradczą. Pierwsze posiedzenie Rady odbędzie się 13 lutego 2012 r. Rada Przejrzystości przejmie zadania dotychczasowej Rady Konsultacyjnej AOTM. Członków Rady Przejrzystości powołuje minister zdrowia. Kadencja członka Rady trwa 6 lat. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), w skład Rady Przejrzystości wchodzi: 10 osób posiadających doświadczenie, uznany dorobek oraz co najmniej stopień naukowy doktora nauk medycznych lub dziedzin pokrewnych, lub innych dziedzin odpowiednich dla przeprowadzenia oceny świadczeń ...