Podczas wykonywania zabiegów na naczyniach wieńcowych, w tym przezskórnej angioplastyki (PCI, percutaneous coronary intervention) sporadycznie dochodzi do powikłań wymagających interwencji kardiochirurgicznej. Zaleca się przeprowadzanie interwencji naczyniowych w szpitalach z zapleczem kardiochirurgicznym, jednak nie zawsze jest to możliwe. Aversano i wsp. na łamach The New England Journal of Medicine opublikowali wyniki badania CPORT-E, w którym pacjentów poddawanych planowej PCI randomizowano do wykonania zabiegu w szpitalu z zapleczem kardiochirurgicznym lub bez takiego zaplecza (w stosunku 1:3; odpowiednio 4718 i 14 149 chorych). Analizowano śmiertelność sześciotygodniową oraz częstość występowania zdarzeń sercowo – naczyniowych (zgon, zawał z wytworzeniem załamka Q, rewaskularyzac...