27 marca odbyło się 8. posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostały przygotowane opinie w sprawie: wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leku przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego w zakresie leków stosowanych w pediatrii oraz schorzeniach reumatologicznych. Dzień wcześniej Rada opiniowała objęcie refundacją leków: Clatra (bilastinum) i Daivobet (calcipotriolum, bethamethasonum) oraz środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Nutramigen AA. Ponieżej zamieszcamy treść decyzji wraz z uzasadnieniami. Opinia Rady Przejrzystości w sprawie objęcia refundacją budesonidu w produktach leczniczych podawanych w leczeniu wziewnym oraz flutikazon...