Członkowie Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych poinformowali 7 maja br., że wystąpią z oficjalnym pismem do ministra zdrowia w sprawie wydania rozporządzenia w sprawie wysokości wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady oraz honorariów dla współpracujących ekspertów, którzy niezależnie opiniują wnioski o objęcie leków refundacją. Od lutego br., czyli od momentu powołania Rady, jej członkowie nie otrzymują z tego tytułu żadnego wynagrodzenia i w związku z tym planują zawiesić wydawanie opinii dla ministra zdrowia do chwili wypłaty zaległego wynagrodzenia. „Podjęta już została decyzja, że zostanie wysłany oficjalny list, w którym członkowie rady domagać się będą wydania rozporządzenia określającego wysokość wynagrodzeń” ‑ informuje prof. Tomasz Pasierski, przewodn...