Jedyną szansą na pełne wyleczenie w przypadku raka przełyku jest resekcja chirurgiczna guza. Zabiegi z pełnym otwarciem klatki piersiowej są jednak obarczone względnie dużym ryzykiem powikłań. W ostatnich latach popularność zdobywają techniki, które pozwalają na wykonywanie zabiegów w obrębie klatki piersiowej z małego nacięcia. Biere i wsp. opublikowali na łamach The Lancet wyniki badania, w którym oceniano skuteczność resekcji przełyku technikami małoinwazyjnymi. Była to randomizowana próba, do której włączono 115 pacjentów z trzech krajów, w wieku 18 – 75 lat, z rakiem przełyku lub wpustu żołądka z zajęciem przełyku. Oceniano częstość powikłań płucnych. U 56 chorych wykonano otwartą resekcję przełyku, u 59 zaś operację metodą małoinwazyjną. W grupie operacji klasycznej u 29 proc. cho...