Nie milkną echa dyskusji na temat optymalnej płynoterapii u pacjentów we wstrząsie. Wyniki badania przeprowadzonego w ośrodkach skandynawskich rzucają nowe światło na to zagadnienie w kontekście pacjentów z zakażeniem uogólnionym W ostatnich latach uzyskano dowody z randomizowanych badań klinicznych potwierdzające wyższe ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek u chorych z ciężką sepsą leczonych wlewami roztworów hydroksyetylowanej skrobi. Badania te dotyczyły jednak HES o masie cząsteczkowej 200 kD i stopniu podstawienia wyższym niż 0,4. Ten rodzaj koloidu jest coraz częściej zastępowany HES 130/0,4. Niewiele jest danych co do efektywności i bezpieczeństwa stosowania tego koloidu u pacjentów z sepsą. Naukowcy z ośrodków skandynawskich przeprowadzili randomizowane badanie pt. Scand...