Od dłuższego czasu toczą się badania nad różnego typu urządzeniami pomagającymi wspomagać czynność hemodynamiczną komór serca u osoby oczekującej na przeszczepienie. Niewiele jednak wiadomo na temat skuteczności takich urządzeń w populacji dziecięcej. Na łamach The New England Journal of Medicine międzynarodowa grupa naukowców opublikowała wyniki badania, którego celem było porównanie skuteczności urządzenia do mechnicznego wspomagania czynności komór (VAD) z urządzeniami do oksygenacji pozaustrojowej (ECMO). Pacjenci w wieku <16 lat zostali przydzieleni do 2 grup w zależności od powierzchni ciała (<0,7 m2 i 0,7 do 1,5 m2), po 24 osoby w każdej z grup. Przeżycie mierzone jako czas do transplantacji lub czas do przerwania stosowania urządzenia z powodu poprawy stanu pacjenta porówn...