Celem badania opisanego w The JAMA Network było określenie czy wzrost wskaźnika masy ciała (BMI) jest związany z bardziej agresywną formą choroby i negatywnymi objawami po interwencjach chirurgicznych u pacjentów z rakiem brodawkowatym tarczycy (PTC). Przeprowadzono retrospektywny przegląd prospektywnych baz danych opartych na informacjach zgromadzonych od 443 pacjentów w wieku powyżej 18 lat, u których wykonano tyreidektomię totalną z powodu PTC od 1 stycznia 2004 r. do 31 marca 2011. Pacjenci byli pogrupowani ze względu na BMI do czterech grup: normalne (18,5-24,9), nadwaga (25-29.9),otyłość (30-39.9) oraz skrajnie otyłych (≥ 40). Głównymi parametrami podlegającymi ocenie były: stopień zaawansowania choroby w momencie diagnozy, podtyp histologiczny, czas indukcji znieczulenia i czas d...