Brak jest długoterminowych danych dotyczących przeżycia pacjenta i kończyn u chorych z owrzodzeniem stopy cukrzycowej (DFUs). Celem opisanej pracy było zatem zbadanie prospektywnie przeżycia oraz danych na temat amputacji u chorych z DFU podczas obserwacji przez okres dłuższy niż 10 lat. W badaniu opisanym na łamach Diabetes Care uwzględniono dwustu czterdziestu siedmiu pacjentów z DFUs i bez wcześniejszej poważnej amputacji  zgłaszających się kolejno do jednego  centrum cukrzycy w okresie od czerwca 1998 do grudnia 1999 i następnie obserwowanych aż do maja 2011 roku. Wśród chorych średni wiek wynosił 68,8 ± 10,9 roku, 58,7%  to mężczyźni a 55,5% pacjentów cierpiało na chorobę tętnic obwodowych (PAD). Używając krzywej Kaplana-Meiera i  regresji wielokrotnej Coxa przeanalizowano czas  d...