Kontrapulsacja wewnątrzaortalna jest obecnie zalecana w przypadku wstrząsu kardiogennego w przebiegu zawału serca. Dowody na skuteczność takiego postępowania są jednak słabe. Na łamach najnowszego wydania New England Journal of Medicine ukazały się wyniki wieloośrodkowego, randomizowanego badania klinicznego oceniającego wpływ stosowanie kontrapulsacji wewnątrzaortalnej (intraaortic baloon counterpulsation – IABP) na rokowanie pacjentów, w których w przebiegu zawału serca wystąpił wstrząs kardiogenny. Do badania włączono 600 chorych, których przydzielono następnie losowo do grupy, w której zastosowano (n=301) lub nie zastosowano IABP (n=299). Wszyscy badani pacjenci mieli docelowo być poddani wczesnej rewaskularyzacji (za pomocą koronarografii lub pomostowania aortalno-wieńcowego...