W niektórych randomizowanych badaniach klinicznych porównujących strategie rewaskularyzacji tętnic wieńcowych u pacjentów z cukrzycą, pomostowanie wieńcowe (CABG) ma lepsze wyniki niż przezskórna interwencja wieńcowa (PCI) Na łamach The NEJM starano się dowiedzieć, czy agresywne leczenie i stosowanie stentów uwalniających leki może zmienić podejście do rewaskularyzacji u pacjentów z cukrzycą i wielonaczyniową chorobą wieńcową. W tym badaniu z randomizacją, pacjenci z cukrzycą i wielonaczyniową chorobą wieńcową poddani zostali albo PCI ze stentem uwalniających leki lub CABG. Pacjenci byli obserwowani przez co najmniej 2 lata (mediana 3,8 roku). Wszystkim zalecono kontrolę niskiej gęstości lipoprotein, ciśnienia skurczowego oraz stężenia hemoglobiny glikowanej. Głównym punktem końcowym by...