Pacjenci, którzy przebyli pierwszy epizod niesprowokowanej zakrzepicy żylnej mają wysokie ryzyko nawrotu po przerwaniu przyjmowania antykoagulantów. Stosowanie aspiryny może mieć znaczenie w prewencji zakrzepicy żylnej. W badaniu opublikowanym w The New Englad Journal pf Medicine  przedstawiono wyniki badania, w którym udział wzięło 822 pacjentów. Kryterium włączenia było zakończenie leczenie antykoagulantami po pierwszym epizodzie zakrzepicy żylnej. Następnie zostali losowo przydzieleni do grupy przyjmującej aspirynę w dawce 100mg dziennie lub placebo przez okres 4 lat. Pierwszorzędowym punktem końcowym było wystąpienie epizodu zakrzepicy. W trakcie obserwacji, trwającej ok. 37 miesięcy epizod zakrzepicy wystąpił u 73 z 411 pacjentów przyjmujących placebo i  57 z 411 zażywających aspi...