Celem badania opisanego na łamach The Lancet było sprawdzenie czy długofalowa supresja replikacji HBV ma jakieś dodatkowe korzyści w zahamowaniu postępu włóknienia wątroby związanego z przewlekłą infekcją HBV, gdyż kwestia ta pozostaje niejasna. Starano się oszacować wpływ fumaratanu tenofowiru ( DF) na włóknienie i zaawansowanie marskości w przewlekłym zapaleniu wątroby HBV Po 48 tygodniach randomizowanego, podwójnie zaślepionego porónaniu tenofowiru DF z adefowirem, uczestnicy ( HBeAg dodatni lub ujemni) byli zakwalifikowani to 7-letniego badania open- label tenofowirem z określoną wcześniej, powtarzaną biopsją wątroby w 240 tygodniu. Oceniano histologiczną poprawę ( ≥2 punkty redukcji w skali Knodell’a zmian martwiczo zapalnych, przy braku pogorszenia włóknienia) i regresję włó...