Stopień w jakim śródoperacyjne ciśnienie krwi (BP) jest związane z dobrostanem ośrodkowego układu nerwowego (OUN) jest oceniany zwykle na podstawie „podstawowego” ciśnienia krwi. Czy ocena ta koreluje z ciśnieniem krwi występującym w dniu operacji? Na łamach czasopisma Journal of Neurosurgical Anesthesiology ukazały się wyniki badania, w którym sprawdzano czy ciśnienie krwi u pacjenta w dniu operacji koreluje z ciśnieniem mierzonym przez ostatnie siedem miesięcy (ciśnienie „podstawowe”). W badaniu tym kolejno identyfikowano (sumarycznie 101 pacjentów) chorych, u których występowało ciężkie nadciśnienie tętnicze w trakcie pierwszego pomiaru na sali operacyjnej (ciśnienie skurczowe co najmniej 160 mmHg lub ciśnienie rozkurczowe co najmniej 100 mmHg). Dodatkowo utworzono dwie grupy – pierw...