Skuteczność leczenia udarów kryptogennych jest wciąż na niezadowalającym poziomie. Biorąc pod uwagę większy odsetek pacjentów z drożnym otworem owalnym (patent foramen ovale, PFO) w tej grupie niż w populacji ogólnej wydaje się zasadne zamykanie tej struktury anatomicznej, która stanowi potencjalną drogę, przez którą materiał zakrzepowy z żył obwodowych może dostać się do ośrodkowego układu nerwowego. Czy takie postępowanie przynosi jednak realne korzyści w tej grupie chorych?
Na łamach The New England Journal of Medicine opublikowano wyniki prospektywnego, wieloośrodkowego badania z randomizacją (1:1), którego celem było porównanie zamykania PFO i leczenia zachowawczego jako metod zapobiegających wystąpieniu ponownego udaru niedokrwiennego lub wczesnego zgonu u pacjentów, którzy...