Nadciśnienie wrotne niespowodowane przebudową marską (noncirrhotic portal hypertension, NCPH) to rzadkie powikłanie u pacjentów z wirusem HIV, które może zagrażać życiu. Terapia didanozyną w tej grupie chorych predysponuje do wystąpienia ww. komplikacji. Nie jest jednak w pełni jasne, dlaczego występuje ono jedynie u niewielkiego ułamka leczonych tym lekiem.
W prezentowanym wieloośrodkowym badaniu kliniczno-kontrolnym opublikowanym w Clinical Infectious Diseases oceniono związek farmakogenomiki i występowania NCPH u pacjentów z HIV leczonych didanozyną. Do każdego badanego pacjenta dobrano po 3 osoby dopasowane pod względem płci, wieku, liczby limfocytów CD4, HIV-RNA w osoczu i ośrodka klinicznego. Oznaczono 36 polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (single-nucleotide polymorphism...