Chemioradioterapia neoadiuwantowa (chemoradiotherapy, CRT) ma udowodnioną skuteczność w kontroli miejscowej raka odbytnicy. Pytaniem pozostaje jednak optymalny odstęp czasu między podaniem CRT a wykonaniem operacji. W badaniu opublikowanym na łamach British Journal of Surgery oceniono wpływ odstępu czasu między włączeniem CRT a operacją na regresję guza. Do badania włączono 1593 pacjentów z duńskiego rejestru: the Dutch Surgical Colorectal Audit. Pierwszorzędowym punktem końcowym była całkowita regresja guza (pathological status after chemoradiotherapy T0 N0, pCR) Mediana odstępu czasu między radioterapią a operacją wyniosłą 14 tygodni (zakres 6-85, odstęp międzykwartylowy 12-16). Przeanalizowano wyniki operacji pacjentów dla następujących interwałach czasowych: <13 tygodni (312 cho...