melatonina, alprazolam, niepokój przedoperacyjny, anksjolityki, sedacja Wyniki randomizowanego badania przedstawionego przez dr Krishna Pokharel podczas Kongresu American Society of Anesthesiologists wskazują, że dodanie melatoniny do alprazolamu istotnie zmniejsza przedoperacyjny lęk w porównaniu z tymi lekami podawanymi osobno lub z placebo. Badanie to przeprowadzono na osobach poddanych laparoskopowej cholecystektomii, których lęk przedoperacyjny był na poziomie 3 cm w 10-centymetrowej skali bólu VAS (Visual Analog Scale), a przed randomizacją do 0,5 mg alprazolamu, 3 mg melatoniny, obu leków lub placebo (20 pacjentów w każdej z grup) lęk wzrósł do 5 cm. Po godzinie spędzonej w cichym pomieszczeniu po premedykacji wyniki w skali VAS spadły średnio o 3 cm w grupie dwóch leków, co okaz...