Zaburzenia gospodarki jonowej są częstym zjawiskiem u pacjentów hospitalizowanych. Obniżone stężenie sodu może być skutkiem choroby, a także stosowanego leczenia. Czy jest ono predyktorem zgonu w tej grupie osób? Na łamach internetowego wydania czasopisma European Journal od Internal Medicine ukazały się wyniki pracy oceniającej związek pomiędzy hiponatremią a zwiększonym ryzykiem zgonu u pacjentów hospitalizowanych. Analizowano przypadki 278 pacjentów (160 kobiet i 118 mężczyzn) przyjętych do oddziałów chorób wewnętrznych, u których rozpoznano hiponatremię. Badani zostali zestawieni w stosunku 1:1 z osobami z prawidłowym stężeniem sodu w surowicy, dobranymi pod względem płci, wieku i chorób współistniejących. Oceniano dane demograficzne, choroby współistniejące, przyczynę hiponatremii ...