Mimo iż usunięcie śledziony jest często wykonywaną operacją wciąż brakuje danych z dużych badań oceniających powikłania po tym zabiegu. W poniższym artykule omówiono czynniki związane z chorobowością i śmiertelnością osób poddanych elektywnej splenektomii z powodu chorób hematologicznych w USA. Wyniki badania opublikowano na łamach JAMA Surgery. Przeanalizowano dane z bazy danych American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program. Wyselekcjonowano z niej pacjentów poddanych elektywnej splenektomii wykonanej między styczniem 2005 roku a grudniem 2011 roku. Do badania włączono 1715 chorych. W całkowitej populacji oceniono śmiertelność i chorobowość po zabiegu, a następnie zidentyfikowano czynniki predykcyjne powikłań i zgonu w analizie wieloczynnikowej. 1344 pacjen...