Jednym z powikłań zawału mięśnia sercowego jest niedokrwienna niedomykalność mitralna. Częstość jej występowania szacuje się na 20-40%. Jest to problem niedoceniany, choć znacznie pogarsza rokowanie w tej grupie chorych. Jakie jest optymalne postępowanie terapeutyczne? W najnowszym wydaniu NEJM ukazały się wyniki badania oceniającego skuteczność plastyki zastawki mitralnej w leczeniu niedokrwiennej niedomykalności mitralnej. Do badania włączono 301 pacjentów. Badanych przydzielono w sposób losowy do grupy leczonej wyłącznie CABG lub CABG i plastyką zastawki mitralnej. Pierwszorzędowym punktem końcowym był wskaźnik objętości późno-rozkurczowa lewej komory (left ventricular end-systolic volume index – LVESVI – miernik przebudowy mięśnia serca) po rok od leczenia. W grupie lecz...