Znieczulenie zewnątrzoponowe jest szeroko stosowane m.in. w celu przyspieszenia rekonwalescencji po operacji. Kwestionuje się jednak jego skuteczność i zalety w laparoskopowych resekcjach jelita grubego. Część badaczy określa ten rodzaj znieczulenia w laparoskopowych resekcjach jelita jako niepotrzebne lub wręcz szkodliwe. W prezentowanym badaniu opublikowanym na łamach Annals of Surgery autorzy porównanli znieczulenie zewnątrzoponowe z analgezją kontrolowaną przez pacjenta u chorych poddanych laparoskopowej resekcji jelita grubego.  Do badania włączono 128 chorych poddawanych elektywnej, laparoskopowej resekcji jelita grubego, których zrandomizowano do znieczulenia zewnątrzoponowego lub analgezji kontrolowanej przez pacjenta. Pierwszorzędowym punktem końcowym była rekonwalescencja po z...