Niemal połowa chorych poddawanych operacji naprawczej zastawki mitralnej ma współistniejące rozpoznanie migotania przedsionków (atrial fibrillation – AF). Choroba ta pogarsza rokowanie i zwiększa ryzyko wystąpienia udaru mózgu – czy ablacja chirurgiczna w trakcie operacji zastawki będzie korzystna dla pacjentów? Na łamach czasopisma NEJM ukazały się wyniki badania oceniajęcego skuteczność i bezpieczeństwo ablacji chirurgicznej z powodu migotania przedsionków u pacjentów poddawanych operacji zastawki mitralnej. Do badania włączon 260 pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków, którzy wymagali operacji zastawki mitralnej. Badanych przydzielono losowo do grupy, u której wykonano przy okazji ablację chirurgiczną lub grupy kontrolnej. Pacjentów z tej pierwszej populacji przydzielono nast...