Nefropatia cukrzycowa jest najczęstszą przyczyną schyłkowej niewydolności nerek w krajach wysokorozwiniętych. Szczególnie wśród chorych z cukrzycą typu 1 progresja choroby szybko zmusza do rozpoczęcia leczenia nerkozastępczego. W tej grupie dobrą opcją terapeutyczną jest przeszczepienie nerki i trzustki (równocześnie lub w odstępie czasowym) – pozwala to na poprawę kontroli glikemii i umożliwia dłuższy czas przeżycia zarówno pacjenta, jak i graftu. W czasopiśmie Diabetes Care opublikowano wyniki badania oceniającego kontrolę glikemii u pacjentów poddawanych zabiegom przeszczepienia nerki i trzustki/komórek trzustkowych. Do badania włączono 94 pacjentów poddawanych równoczesnemu przeszczepieniu nerki i trzustki (simultaneous pancreas-kidney – SPK) lub transplantacji trzustki po nerce (pa...