Nie ustalono dotychczas optymalnej techniki resekcji raka wątrobowokomórkowego (hepatocellular carcinoma – HCC). Czy faktycznie rodzaj operacji nie ma wpływu na ryzyko wznowy nowotworu? W najnowszym wydaniu czasopisma British Journal of Surgery opublikowano wyniki badania mającego na celu ocenę skuteczności resekcji anatomicznej i nieanatomicznej raka wątrobowokomórkowego. Do badania włączono 1102 pacjentów z rozpoznanym HCC bez makroskopowego nacieku naczyń. Chorych poddano operacji w latach 1981-2012 w Osaka Medical Centre – u 577 zastosowano resekcję anatomiczną a u 525 – nieanatomiczną. W grupie operowanej anatomicznie obserwowano wyższą częstość występowania mikroskopowego nacieku naczyń (p=0,048), jednak dalsza analiza nie wykazała istotnych statystycznie różnic w odniesieniu do ...