Badania przeprowadzone na zwięrzętach wskazuja, że stosowanie preparatów świeżo mrożonego osocza (fresh frozen plasma – FFP) w przypadkach urazu mózgu i wstrząsu krwotocznego może zmniejszać obszar uszkodzenia OUN. Jaki jest jednak wpływ takiego postępowania na długofalowe rokowanie? Na łamach czasopisma Journal of the American College of Surgeons ukazały się wyniki badania oceniającego wpływ świeżo mrożonego osocza na odłege efekty leczenia świń po urazie głowy. Do badania włączono 10 świń rasy Yorkshire, które (w znieczuleniu) poddano urazowi głowy i upustowi krwi (40% objętości krwi krążącej). Po 2 godzinnym okresie wstrząsu zwierzęta zrandomizowano w stosunku 1:1 do grupu leczonej roztworem soli fizjologicznej (w objętości 3x większej niż utracona krew) lub świeżo mrożonym osoczem (...