Niedrobnokomórkowy rak płuca z mutacją w genie dla nabłonkowego czynnika wzrostu (EGFR) jest wrażliwy na zarejestrowane inhibitory EGFR, choć obserwuje się narastająca oporność (głównie ze względu na mutacje T790M EGFR). Rociletinib jest inhibitorem EGFR skutecznym w badaniach przedklinicznych w nowotworach z mutacją i bez mutacji w obrębie T790M Do tego badania fazy 1-2, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma NEJM zakwalifikowano pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, u których wystąpiła progresja choroby po leczeniu inhibitorem EGFR. W fazie 2 badania pacjenci z mutacją T790M otrzymywali rociletinib w dawce 500 mg dwa razy dziennie, 625 mg dwa razy dziennie lub 750 mg dwa razy dziennie. Leczenie stosowano w 21-dniowych cyklach. Zakwalifikowano 130 pacjentów. Pierwszych...