Badanie PET/CT ze znakowaną glukozą to narzędzie przydatne nie tylko w onkologii i kardiologii. Okazuje się, że skorzystać z niego mogą też chirurdzy naczyniowi. Na łamach Journal of Nuclear Medicine ukazały się wyniki badania, w którym oceniano czy pozytonowa tomografia emisyjna/tomografia komputerowa (PET/CT) z wykorzystaniem 18F-fluorodeoksyglokozy (18F-FDG) może służyć w ocenie leczenia zakażonego graftu naczyniowego. Do badania włączono 25 pacjentów w wieku 48-81 lat (mediana: 66 lat), u których rozpoznano zakażenie protezy naczyniowej. Kontrolne badanie PET/CT wykonywano po 89-249 dniach (mediana: 170 dni) od badania wstępnego. Obrazy oceniało dwóch niezależnych lekarzy – aktywność metaboliczną wykrytych zmian mierzono ilościowo za pomocą wskaźnika SUV (standarized uptake value). ...