Idarucizumab jest przeciwciałem monoklonalnym wiążącym dabigatran z wysokim powinowactwem do tego leku. W prezentowanym badaniu pierwszej fazy oceniono skuteczność i bezpieczeństwo rosnących dawek idarucizumabu. Do tego podwójnie zaślepionego badania z randomizacją i placebo jako próbą kontrolną włączono zdrowych mężczyzn w wieku 18-45 lat ze wskaźnikiem BMI 18,5-29,9 kg/m2, którym podano jedną z czterech dawek leku. Uczestników badania zrandomizowano w stosunku 3:1 do idarucizumabu lub placebo. Wszyscy badani otrzymywali 220 mg eteksylanu dabigatranu dwa razy dziennie przez trzy dni i ostatnią dawkę czwartego dnia. Dwie godziny po ostatniej dawce dabigatranu podano idarucizumab dożylnie (1 g, 2 g lub 4 g w 5-minutowym bolusie lub 5 g i 2,5 g w dwóch 5-minutowych bolusach z godzinnym od...