Ostatnio jeden z użytkowników mojej strony zapytał, czy praktyka lekarska może się reklamować. Zagadnienie to jest bardzo ważne i ciekawe, warto więc się mu przyjrzeć.  Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, „Podmiot wykonujący działalność leczniczą podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy”. Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że podmiot wykonujący działalność leczniczą, poza podaniem do publicznej wiadomości informacji o udzielanych świadczeniach zdrowotnych, nie może się reklamować. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o działalności leczniczej praktyki lekarskie są podmiotami wykonującymi działalność lecznicz...