W dniu 5 sierpnia 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów. Zgodnie z tą ustawą, w sądach okręgowych będą powstawały opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów, których zadaniem będzie opiniowanie na zlecenie sądu lub prokuratora w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich. W skład zespołu obligatoryjnie muszą wchodzić: specjaliści w zakresie psychologii, pedagogiki, pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży (art. 2 ust. 1). Specjaliści, którzy będą pracować w tych zespołach, zostaną wyłonieni w drodze konkursu (art. 8 ust. 1). Konkurs ogłasza prezes sądu okręgowego w Biuletynie Informacji ...