Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm., dalej: u.z.l.), „Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością”. Podobny obowiązek formułują także art. 4 i 6 Kodeksu Etyki Lekarskiej (dalej: KEL), który nakazują działać lekarzowi zgodnie ze „współczesną wiedzą medyczną” lub „aktualnym stanem wiedzy medycznej”. Jakkolwiek wszystkie przywołane przepisy posługują się różną terminologią, to jednak wynika z nich ten sam obowiązek lekarza: działania w sposób zgodny z aktualnym stanem wiedzy w medycynie. Żadne przepisy nie ...