Rak brodawkowaty nerki stanowi od 15 do 20 proc. raków nerkowokomórkowych. To heterogenna grupa, na którą składają się m.in. guzy o powolnym przebiegu lub wieloogniskowe i pojedyncze z agresywnym, wysoce śmiertelnym fenotypem. Nadal brak jest skutecznej terapii dla chorych z zaawansowaną chorobą. Niewiele wiadomo o podłożu genetycznym sporadycznych raków brodawkowatych nerki. W NEJM opublikowano badanie analizujące kompleksową molekularną charakterystykę tych zmian. Przeanalizowano 161 pierwotnych raków brodawkowych. Wykorzystano sekwencjonowania całego egzonu, analizę liczby kopii, sekwencjonowanie mRNA i mikroRNA, analizę metylacji DNA i analizę proteomiczną.  Typ 1 i 2 raka brodawkowatego nerki różniły się od siebie specyficznymi zmianami genetycznymi. Typ 2 dalej można było podziel...