Zwiększone ryzyko występowania nowotworów jest jednym z nagroźniejszych, obok zakażeń, powikłań leczenia immunosupresyjnego. Zwiększone ryzyko zgonu i skomplikowana struktura jego przyczyn w tej grupie utrudnia jednak podanie dokładnych danych epidemiologicznych. Na łamach JAMA:Oncology ukazały się wyniki badania mającego na celu ocenę umieralności związanej z nowotworami w grupie biorców narządów unaczynionych. Do badania, przeprowadzonego w prowincji Ontario (Kanada) włączono 11 061 biorców przeszczepów z lat 1991-2010 (nerka – 6516, waroba – 2606, serce – 929, płuca – 705). Badanych obserwowano do 2011 roku (łącznie 85 557 osobo-lat). Mediana wieku badanych wyniosła 49 lat, a 36,2% było płci żeńskiej. Stwierdzono 3068 zgonów, z czego 603 (20%) było związane z chorobami nowotwor...