W 2015 roku pięć badań z randomizacją wyraźnie pokazało skuteczność i zasadność wykonywania endowaskularnej trombektomii w świeżym udarze mózgu spowodowanym zamknięciem proksymalnego odcinka jednej z tętnic krążenia przedniego mózgu. W poniższej metaanalizie autorzy tych badań zebrali dane pojedynczych pacjentów z publikacji i ocenili skuteczność tej terapii w zróżnicowanej populacji chorych. Przeanalizowano 5 badań (MR CLEAN, ESCAPE, REVASCAT, SWIFT PRIME, EXTEND IA) przeprowadzonych w latach 2010-2014. W tych badaniach pacjenci ze świeżym udarem mózgu spowodowanym okluzją proksymalnego odcinka tętnicy przedniej mózgu zostali zrandomizowani do wykonania wewnątrznaczyniowej trombektomii w ciągu 12 godzin od początku objawów lub do standardowej opieki medycznej (grupa kontrolna). Pierws...