Wrodzona przepuklina przeponowa stanowi stan zagrażenia życia noworodka. Hipoplazja płuc powoduje zwiększoną podatność na uszkodzenia związane z tlenoterapią i wentylacją mechaniczną, prowadząc do częstego występowania dysplazji oskrzelowo-płucnej (BPD). W Annals of Surgery opublikowano wyniki badania, którego celem było określenie optymalnego wstępnej strategii wentylacji u dzieci z wrodzoną przepukliną przeponową. Do międzynarodowego wieloośrodkowego badania klinicznego włączono noworodki z rozpoznaną prenatalnie wrodzoną przepukliną przeponową (n=171), urodzone pomiędzy listopadem 2008 roku a grudniem 2013 roku. Zostały one losowo przydzielone do jednej z grup strategii wentylacji. Spośród zakwalifikowanych do badania dzieci, u 91 (53,2proc.) zastosowano strategię konwencjonalnej ...