W badaniu, w którym porównywano skuteczność zabiegu CABG w monoterapii z zabiegiem CABG połączonym z naprawą zastawki mitralnej u pacjentów z umiarkowanie nasiloną niedomykalnością tej zastawki w mechanizmie niedokrwiennym nie obserwowano żadnych różnic we wskaźniku objętości końcowo-skurczowej lewej komory (LVESVI) oraz w przeżywalności po jednym roku. Operacja naprawy zastawki wiązała się z mniejszym odsetkiem pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niedomykalnością, ale pacjenci mieli więcej działań niepożądanych. W artykule opublikowanym na łamach czasopisma NEJM przedstawiono wyniki dwuletniej obserwacji w tym badaniu. Do badania losowo przydzielono 301 pacjentów, którzy byli poddawani zabiegowi CABG lub zabiegowi CABG z naprawą zastawki mitralnej. Po dwóch latach średni wskaźnik LVESVI...