W wielu oddziałach ratunkowych pacjenta po urazie poddaje się tomografii komputerowej całego ciała, jednak brak silnych przesłanek dla takiego postępowania. Czy rzeczywiście zmniejsza ryzyko powikłań? W najnowszym wydaniu czasopisma The Lancet ukazały się wyniki badania porównującego rokowanie u pacjentów urazowych poddanych CT całego ciała i diagnozowanych w tradycyjny, celowany sposób. Badanie przeprowadzono w 4 ośrodkach w Holandii i Szwajcarii w latach 2011-2014. Włączono 1403 pacjentów w wieku 18 i więcej lat z poważnym urazem. Badanych przydzielono losowo (w stosunku 1:1) do grupy CT całego ciała lub standardowego postępowania. Pierwszorzędowym punktem końcowym była umieralność wewnątrzszpitalna. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w umieralności pomiędzy grupami – zmar...