Dotychczasowe badania (z wyłączeniem pacjentów dializowanych) pokazały, że endarterektomia tętnicy szyjnej zmniejsza ryzyko udaru. Jednocześnie wykazano zależność pomiędzy dializami a słabymi wynikami po endarterektomii tętnicy szyjnej, były to jednak badania w małych populacjach. Naukowcy z Johns Hopkins Medical Institutions w Baltimore, zdecydowali się przeprowadzić taką analizę na dużej grupie pacjentów poddawanych dializie. Do analizy wykorzystano dane z bazy US Renal Disease System-Medicare. Obserwacje prowadzono średnio w ciągu 2 i pół roku. Głównymi punktami końcowymi w badaniu było wystąpienie okołooperacyjnego udaru, zawału serca, lub zgonu, natomiast spośród efektów długoterminowych brano pod uwagę udar lub zgon. Przeanalizowano dane 5 142 pacjentów, z czego aż w 83% przypa...