Migotanie przedsionków (AF) to najczęstsza postać arytmii pojawiająca się po chirurgii serca. Odpowiedź zapalna jawi się jako jeden z głównych powodów tego zjawiska.

W Finlandii przeprowadzono randomizowane, wieloośrodkowe badanie z podwójną ślepą próbą w celu określenia czy podawanie hydrokortyzonu zapobiega wystąpieniu pooperacyjnego migotania przedsionków. Trzy uniwersyteckie szpitale zakwalifikowały 241 pacjentów bez migotania przedsionków do klasycznej (z krążeniem pozaustrojowym) operacji CABG, wszczepiania zastawki aortalnej lub kombinacji dwóch powyższych. Grupa badana otrzymała hydrokortyzon wieczorem w dniu operacji a następnie kolejne dawki co 8 godzin przez 3 dni. Dodatkowo wszyscy pacjenci otrzymali metoprolol od 50mg do 150mg w zależności od czynności serca. ...